Kinderopvang en School


Vroeg of laat gaat uw kind naar de peuterspeelzaal, naar een kinderopvangcentrum voor hele of halve dagopvang, de voor-, tussen en naschoolse opvang en uiteraard naar school.

Voordat u uw kind bij een van deze instellingen onderbrengt is het raadzaam om goed te weten waarop uw kind in welke mate zou kunnen reageren.
Het is van belang, en eigenlijk verplicht, dat u vooraf bij de aanmelding, of wanneer uw kind op latere leeftijd de diagnose heeft gekregen, vlak na de diagnose, de Kinderopvang en/of school informeert. 

ter info:
Hoewel er wel eens gedachten zijn dat uw kind in een anafylactische reactie of anafylactische shock zou kunnen raken door alleen de geur van iets, is dit wetenschappelijk nooit bewezen.
Ongeacht de verschillende berichten in de media blijkt uit navraag bij verschillende allergie onderzoekscentra dat duidelijk is geworden dat een anafylactische reactie of anafylactische shock door blootstelling anders dan door inname (nog) niet is voorgekomen.

 

De Folder School en Allergie kunt u hier downloaden


Een leidraad om uw kind op een zo veilig mogelijke manier bij een van deze instellingen onder te brengen is het protocol dat het NAN heeft uitgewerkt.
Hierin vindt u alle aandachtsgebieden waar op u moet letten en die u moet communiceren met de andere partij.
U vindt meer informatie over en het Protocol hier, de leidraad op basis van het protocol (een Word® document dat u dus kunt aanpassen naar uw eigen situatie) is op te vragen via steun@ernstigeallergie.nl 

Belangrijk is dat u de informatie in de juiste context en op een zo rationeel mogelijke manier weet over te dragen. Ook hier zal het rustig en gedoseerd overdragen van de informatie bijdragen tot een vlottere acceptatie van het kind. Bedenk echter wel dat de instelling de noodzaak heeft om volledig geïnformeerd te worden en u de plicht heeft om deze naar beste kunnen te geven (zie hierover ook het onderdeel scholen).

 

Voor het overdragen van de informatie heeft u twee aandachtsgebieden binnen de instelling:
 

1. De direct betrokkenen: de leidsters, coördinatrices en alle (inval)medewerkers die direct of indirect bij de opvang van uw kind betrokken zijn;

2. Het bevoegd gezag (de werkgever van het personeel) van de instelling (vaak zal een school onder een stichting vallen. Het stichtingsbestuur is dan de wettelijk gezien werkgever (ofwel het bevoegd gezag is dan de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de stichting, meestal de de persoon die de functie heeft van voorzitter, secretaris, penningmeester of een combinatie van personen met die functies)

Direct betrokkenen:
Deze groep is heel belangrijk want u geeft uw kind in vertrouwen in handen van deze mensen.
Aan deze mensen zult u alle praktische informatie moeten geven opdat zij weten wat allergie is, welke de kans is van een reactie, welke reactie(s) er in het verleden heeft (hebben) plaatsgevonden en hoe zij een beginnende reactie bij uw kind kunnen herkennen. Een hulpmiddel is het Noodactieplan bij anafylaxie van het NAN.

 

Bevoegd Gezag:
Het bevoegd gezag (de wettelijke vertegenwoordigers bij een vereniging of stichting zijn het bestuur, meestal de voorzitter, secretaris en penningmeester, alleen of in combinatie afhankelijk van de statuten).
Wanneer een Stichting of Vereniging (bij kinderopvang wordt vaak voor de stichting als rechtspersoon gekozen en soms een BV (Besloten Vennootschap)) een kinderopvang exploiteert heeft die rechtspersoon ook personeel in dienst. Dit betekent dat het bevoegd gezag tevens werkgever is in de zin van de wet.

Een werkgever heeft rechten en plichten jegens het personeel en toegelaten derden op de locatie, evenzo heeft de werknemer rechten en plichten. Een deel van de rechten en plichten van werkgever en werknemer zijn vervat in het wetboek van Strafrecht, de Arbeidsomstandigheden Wet (Arbo-wet) en besluiten en bij de kinderopvang tevens  in de Wet Kinderopvang.

Voor de goede orde. Hoewel kinderopvang activiteiten een sociale insteek heeft, zijn instituten voor de kinderopvang commerciële bedrijven en ingeval van het aanbieden van commerciële diensten (opvang van kinderen) gelden ook bepaalde rechten en plichten jegens de klanten die deze diensten afnemen en gelden er bepaalde normen voor deze diensten. Tevens kan vanuit die commercie een kinderopvanginstelling dus zelf aangeven welke kinderen wel of niet worden aangenomen. M.a.w. ze kunnen dus een kind weigeren wegens door hen bepaalde redenen, dit in tegenstelling tot scholen waar weigeren van het aannemen van een aangemelde leerling welhaast onmogelijk is en moet beargumenteerd met zeer gegronde redenen.

Omdat de aanbieder van deze diensten (het bevoegd gezag van kinderopvangcentra) partij is in de overeenkomst (meestal gedelegeerd aan een locatie manager / bedrijfsleider / directeur) is het van wederzijds belang dat deze partij van alle aspecten die te maken hebben met het dragen van de verantwoordelijkheid van het aanbieden van de dienst op de hoogte is.

 

Het is dan ook van belang dat alle partijen correct geïnformeerd worden over de maatregelen die nodig zijn voor de zo veilig mogelijke opvang en begeleiding van voedselallergische kinderen. Zeker voedselallergische kinderen met kans op een anafylactische reactie. 

Uitgebreidere informatie vindt U op het gedeelte School en Allergie.