Op Kinderopvang en Scholen zijn kinderen met kans op anafylaxie. Dit is de aanleiding geweest om kinderopvang en schoolorganisaties te helpen om ook deze kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. 

 

Het Nederlands Anafylaxis Netwerk biedt dé cursus aan (zie hieronder) op basis van het protocol met als uitgangspunt om een aanzet te geven aan het voldoen in de wettelijke verplichting om risico’s, die uit zouden kunnen monden in een medische noodsituatie en die in organisaties aanwezig kunnen zijn, te beheersen. 

De cursus omvat het geheel van de theorie en praktische aanpak van de beheersing van deze risico’s en het is niet zinvol om alleen voor de uitleg voor het toedienen van de Adrenaline auto-injector, zoals de EpiPen iemand langs te laten komen, dit is slechts een uitleg van max 5 minuten en staat ook op onze actieplannen en op de bijsluiter van de pen.
U kunt ook op deze pagina van deze website de instructievideo van de betreffende adrenaline auto-injector bekijken

 

Wat ik wel wil doorgeven is dat er voor de beheersing van de kans op een ernstige allergische reactie meer komt te kijken dan het toedienen van de "pen" alleen.

Het programma van de cursus die het NAN geeft (op locatie, in-house) staat hieronder, hierin kunt u zien welke onderwerpen en aspecten de revue passeren. De cursus is in principe voor 20 personen opdat de interactiviteit geborgd blijft. 
Het NAN geeft aan de opdrachtgever (kinderopvang of school) aan dat het zinvol is om de ouder(s) van het kind of kinderen met kans op anafylaxie ook uit te nodigen als toehoorders. 
De cursus werkt met een presentielijst van de deelnemers en de educatiemap (deze wordt na de cursus overhandigd)  zodat achteraf altijd is aan te tonen wie op welke datum welke cursus (inhoudelijk) heeft gevolgd. 
Let wel, de cursus is pas het begin van de beheersing van de kans op medische noodsituaties. Na de cursus moet aantoonbaar procedures worden ontwikkeld voor de verschillende situaties die kunnen voorkomen. Deze procedures moeten aantoonbaar zijn gecommuniceerd, getraind en in werking zijn gesteld.  

 

De volgende info is voor de volledigheid en laat U zich daardoor niet ontmoedigen.
U kunt het NAN voor Uw situatie bellen (078 639 0356 ) dan kan besproken worden wat in Uw geval het beste is. 

 

De officiële situatie zit zo:

Een aantal feiten:

Er spelen meerdere zaken die met deze aandoening (en elk andere waar een potentiële medische noodsituatie uit kan voortkomen) te maken hebben:

 1. De Adrenaline auto-injector (AAI) (EpiPen®, Emerade® en Jext®) is een apparaat dat ontworpen is als eerste hulpmiddel voor niet professioneel gebruik (door niet medisch opgeleide personen)
 2. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt, is het toedienen van de AAI géén voorbehouden handeling (dit is een term uit de wet BIG) 
 3. Personen die niet in het BIG register staan vallen niet onder de wet BIG, en personen die wel daar onder vallen moeten zich realiseren dat in een noodsituatie de wet BIG vervalt.
 4. Iedere burger in Nederland dient in een noodsituatie hulp te bieden naar beste weten en kunnen. 
 5. Als er hulp wordt geboden en er wordt schade berokkend aan het slachtoffer dan kan de hulpverlener aansprakelijk gesteld worden. 
 6. Elk bedrijf in Nederland valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. 
 7. In de Arbowet plus besluit is aangegeven dat arbeidsgerelateerde risico's geïnventariseerd moeten worden; geïnventariseerde risico's weggenomen moeten worden en als dat niet kan zoveel mogelijk verminderd moeten worden. 
 8. Om het voorgaande voor elkaar te krijgen moeten er aantoonbare! maatregelen opgesteld worden en deze moeten gecommuniceerd en getraind worden aan het personeel dat te maken heeft of kan hebben met de betreffende risico's.
  Dit is een wettelijke verplichting en de NAN cursus voorziet hierin.
 9. Deze inventarisatie en maatregelen moeten periodiek geëvalueerd worden. 
 10. Dit Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) proces behoort organisatie-breed (dus al het personeel moet hier bij betrokken zijn) uitgevoerd worden. 
 11. Bij het niet voldoen aan dit wettelijke proces (als dit geconstateerd wordt n.a.v. een incident dat gemeld moet worden aan de Arbeidsinspectie (wordt tegenwoordig Inspectie SZW genoemd)) kan de rechter bij geconstateerde overtreding van de Arbowet (of het Besluit) een boete of gevangenisstraf uitspreken. 

Wat betekent dit nu voor het personeel van schoolorganisaties, e.d. 

 

Aanname van een kind met een aandoening dat kan uitmonden in een medische noodsituatie ((voedsel)allergie met kans op anafylaxie, ongecontroleerde astma, diabetes, epilepsie, etc.) is de introductie van een risico in de organisatie. 

Dit houdt dus in dat het RI&E-proces uitgevoerd moet worden. 

Er moet dus gekeken worden naar het risico, (in dit geval kans op anafylaxie) en wat er gedaan moet worden om te voorkomen dat er, in het geval bij kans op anafylaxie door voedsel, blootstelling kan plaatsvinden waardoor er een allergische reactie kan optreden.

Omdat 100% veiligheid (preventie) niet bestaat en je aantoonbaar wel je best gedaan hebt dient de organisatie zich te realiseren dat er altijd wel een incident kan optreden én dat betekent dat je ook maatregelen genomen moet hebben om de effecten van het incident te beperken. In het laatste deel zit het evt. toedienen van de AAI. Het toedienen van de AAI is onlosmakelijk verbonden het bellen van 112 (ambulance wegens een anafylaxie (anafylactische reactie)). 

 

Zoals gezegd 1e plaats preventie en training van het personeel, dan pas de AAI wanneer het nodig is. 

 

Wanneer er dus in de organisatie een kind is aangenomen en bekend is dat er kans op anafylaxie bestaat én er een eerste hulpmiddel aanwezig is om de effecten van het incident te beheersen, dan is kan de interpretatie zijn dat het een verplichting voor het getrainde personeel is om dat eerste hulp middel te gebruiken, M.a.w. bij een potentieel ernstige allergische reactie moet de Emerade® / EpiPen® of Jext® toegediend worden én bellen naar 112. 

Hiervoor is geen!!! verklaring of toestemming nodig van arts of ander persoon. 

 

Voor de invulling van de pragmatische zaken kunt U het NAN het beste bellen, dan kan dat doorgesproken worden.

 

Een van de hulpmiddelen bij het Protocol is het Nood Actieplan bij Anafylaxie