Risicofactoren - Risicogroepen

Bron: ECDC  (Laatste update 16 november 2020)

 

Gedetailleerde epidemiologische informatie per land en voor de EU / EER en het VK in het algemeen, inclusief leeftijds- en leeftijdsspecifiek risico op ziekenhuisopname, ernstige ziekenhuisopname en overlijden en het percentage gevallen met gerapporteerde onderliggende gezondheidsproblemen op door laboratorium bevestigde gevallen die zijn gemeld aan The European Surveillance System (TESSy) worden gepubliceerd in het wekelijkse COVID-19 surveillancerapport van het ECDC.

 

Gegevens van TESSy worden in de onderstaande secties niet verstrekt, aangezien de meest up-to-date informatie altijd beschikbaar is in het wekelijkse surveillancerapport.

 

Onderliggende gezondheidsproblemen bij ernstige gevallen

(laatste update 14/10/2020)

 

Onderliggende gezondheidsproblemen die zijn gemeld bij volwassen patiënten met ernstige COVID-19 zijn onder meer hypertensie, diabetes, hart- en vaatziekten, chronische luchtwegaandoeningen, chronische nieraandoeningen, aangetast immuunsysteem, kanker, roken en obesitas [1-10].

 

Reeds bestaande medische aandoeningen zijn ook gesuggereerd als een risicofactor voor ernstige ziekte en IC-opname bij kinderen en adolescenten [11,12]. In een Europese multicenter cohortstudie waren de meest voorkomende aandoeningen chronische longziekte, maligniteit, neurologische aandoeningen, aangeboren hartafwijkingen, chromosomale afwijkingen en chronische nieraandoeningen [12]. Andere studies beschreven vergelijkbare comorbiditeit bij gehospitaliseerde en IC-patiënten door [13-16]. Er is behoefte aan meer gegevens om te begrijpen hoe reeds bestaande aandoeningen het verloop van COVID-19 bij kinderen en adolescenten kunnen beïnvloeden [11,13,17].

 

Bewoners van instellingen voor langdurige zorg en verpleeghuizen

(laatste update 14/11/2020)

 

Bewoners van instellingen voor langdurige zorg (verpleeghuizen, e.d.) vormen een medisch en sociaal kwetsbare groep. Medisch kwetsbare mensen zijn mensen met een verhoogd risico op ernstige ziekte en overlijden als gevolg van COVID-19. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, ouderen (van 60 jaar en ouder), inclusief degenen die in instellingenbewoners langdurige zorg wonen, en mensen met onderliggende gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk, obesitas of diabetes [18]. Maatschappelijk kwetsbare groepen zijn onder meer individuen die meer zullen lijden onder de gevolgen van de opgelegde maatregelen (gevoelens van verlatenheid, eenzaamheid), terwijl ze er door hun leefomstandigheden minder aan kunnen voldoen [19,20].

 

Europese landen die surveillancesystemen hebben opgezet in verpleeghuizen e.d. hebben gemeld dat 5-6% van alle huidige inwoners stierf aan COVID-19, en dat deze inwoners goed waren voor 72% van alle COVID-19-gerelateerde sterfgevallen (tabel) [21, 22].

 

COVID-19-uitbraken in verpleeghuizen kunnen verwoestende gevolgen hebben, aangezien de bewoners al kwetsbaar zijn vanwege hun leeftijd en frequente onderliggende gezondheidsproblemen, wat betekent dat de kans op ongunstige uitkomsten groot is [23].
Bovendien kan de sociale kwetsbaarheid bij verpleeghuisbewoners worden verergerd wanneer er niet-farmaceutische interventies zijn die fysieke persoonlijke interacties beperken of de toegang tot gezondheidsdiensten beïnvloeden [20,24].

 

De snelle verspreiding van SARS-CoV-2 binnen en tussen verpleeghuisbewoners wordt gevoed door de transmissiedynamiek van COVID-19, inclusief de mogelijkheid van asymptomatische transmissie tussen personeel en bewoners [23,25-27].

 

Factoren die de reactie op COVID-19 in verpleeghuizen hebben belemmerd, zijn onder meer onvoldoende beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en menselijke middelen; onvoldoende training in infectiepreventie en -bestrijding (IPC) inclusief gebruik van PBM en casemanagement; en de mogelijk verminderde toegang tot essentiële gezondheidsdiensten [28-35]. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen in de organisatie van langdurige zorg tussen en binnen Europese landen, wat de paraatheid en respons op infectieziekten in LTCF's beïnvloedt. Deze werden goed gedocumenteerd door het European Social Policy Network (ESPN), in zijn verslag uit 2018 voor het directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie van de Europese Commissie [32], en in de verslagen op landniveau die in dat document zijn samengevat [33]. Het rapport analyseert 'de vier belangrijkste uitdagingen die alle Europese landen gemeen hebben: de toegang tot en de toereikendheid van langdurige zorgverlening, de kwaliteit van formele thuiszorg en residentiële diensten, de tewerkstelling van informele zorgverleners en de financiële duurzaamheid van nationale systemen voor langdurige zorg. Een WHO-beleidsdoelstelling voor het verminderen van de impact van COVID-19 in de langdurige zorg beveelt landen aan om stappen te ondernemen voor de transformatie van gezondheids- en langdurige zorgstelsels om op passende wijze te integreren en te zorgen voor continu, effectief beheer van diensten voor langdurige zorg '[34].

 

Meer informatie (in het Engels) over de interventiemogelijkheden van het ECDC om overdracht te voorkomen en teststrategieën te implementeren, is te vinden in de volgende documenten:

 

‘Infectiepreventie en -bestrijding en paraatheid voor COVID-19 in zorginstellingen’ [24];

‘Surveillance van COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg in de EU / EER’ [29];

‘COVID-19-teststrategieën en -doelstellingen’ [36];

‘Richtlijnen voor de implementatie van niet-farmaceutische interventies tegen COVID-19’ [20].

Richtlijnen voor het ontslaan en beëindigen van isolatie van mensen met COVID-19’ [37].

 

Er is ook een verhoogd risico op ernstige COVID-19-impact in andere vergelijkbare omgevingen met medisch en sociaal kwetsbare personen. Deze omvatten ziekenhuisafdelingen voor langdurige zorg, hostels (zonder enige vorm van verpleegkundige zorg), verzorgingshuizen, dagcentra, thuiscentra en voorzieningen voor beschermd wonen.

 

Deze instellingen kunnen specifieke interventies vereisen, maar als er geen speciale voorzieningen beschikbaar zijn, kan begeleiding voor langdurige zorg en gemeenschapszorg worden geraadpleegd.

Het document van het ECDC ‘Richtlijn voor het verlenen van steun aan medisch en sociaal kwetsbare bevolkingsgroepen in EU / EER-landen en het Verenigd Koninkrijk tijdens de COVID-19-pandemie’ [38] bevat overwegingen voor instellingen die daklozen en mensen met alcohol- of drugsverslaving ondersteunen.

 

Zie Preventie en beheersing van COVID-19 in instellingen voor langdurige zorg voor meer informatie en bronnen (in het Engels).

 

 

Werkers in de gezondheidszorg

(Laatste update 30 juni 2020)

 

Gezondheidswerkers (HCW) lopen een hoog risico op COVID-19-infectie omdat ze vaker worden blootgesteld aan COVID-19-gevallen, en ze kunnen ook bijdragen aan de verspreiding van COVID-19 in zorginstellingen. Een recente studie in het Verenigd Koninkrijk en de VS schatte dat eerstelijnsgezondheidswerkers een 3,4 maal hoger risico liepen dan mensen uit de algemene gemeenschap voor het rapporteren van een positieve test, gecorrigeerd voor de kans op een test [39].
Bovendien kan blootstelling aan hogere virusconcentraties, vooral van ernstig zieke patiënten, de ernst van de ziekte bij HCW's beïnvloeden [40].

 

In China waren HCW's goed voor 3,8% van alle gevallen (1716 van 44.674 bevestigde gevallen), waarvan 14,8% een ernstige / kritieke ziekte had, slechts iets minder dan 18,6% voor alle gevallen, ondanks hun jongere leeftijd en minder comorbiditeit [ 41]. Andere studies rapporteerden echter een lagere ernst van de ziekte bij gezondheidswerkers en identificeerden het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als de belangrijkste factor in verband met een verminderd infectierisico [42].

Een retrospectieve studie bij 72 HCW in een groot ziekenhuis in Wuhan wees uit dat suboptimale handhygiëne, langere diensturen en werken op een risicovolle afdeling verband hielden met COVID-19 [43].

Op 6 mei 2020 meldde de International Council of Nurses dat ten minste 90.000 gezondheidswerkers zijn besmet met COVID-19 en dat meer dan 260 verpleegkundigen zijn overleden tijdens de pandemie.

Hun gegevens werden verzameld in 30 landen en toonden aan dat gemiddeld 6% van de bevestigde gevallen van COVID-19 onder HCW vallen [44]. In de VS zijn sinds 6 juni 2020 bijna 600 eerstelijnsgezondheidswerkers omgekomen als gevolg van COVID-19 [45].

 

Weinig landen in Europa rapporteren de HWC-status van COVID-19-gevallen als onderdeel van routinematige epidemiologische rapporten. In Ierland deden zich van de 25 198 bevestigde COVID-19-gevallen die op 6 juni 2020 werden gemeld, 8 073 gevallen (32%) voor onder HCW [46]. In Frankrijk meldde specifiek toezicht voor HCW dat sinds 22 april is opgezet dat er op 4 juni 30 258 gevallen waren gemeld onder HCW, waarvan 29% verpleegkundigen, 24% verpleegassistenten en 10% artsen. Het percentage HCW geïnfecteerd door SARS-CoV-2 was 2,2%, variërend tussen 0% en 3,6% afhankelijk van de regio [47].

 

In Griekenland toonde een studie met 3398 HCW aan dat 51% van hen werd blootgesteld aan een patiënt met COVID-19 en 49% aan een andere HCW met bevestigde COVID-19-infectie. HCW werden ingedeeld in drie categorieën: blootstelling met een laag, gemiddeld en hoog risico op basis van de persoonlijke beschermingsmiddelen die ze tijdens hun blootstelling gebruikten. Zesenzestig (2%) van de blootgestelde HCW's ontwikkelden COVID-19 gemiddeld 3,65 dagen (bereik: 0-17 dagen) na blootstelling. Ziekenhuisopname en verzuim kwamen vaker voor onder zorgverleners met een hoog risico. Bovendien waren de volgende variabelen significant geassocieerd met een verhoogd risico om COVID-19 te ontwikkelen: mannelijk geslacht, administratief personeel, onderliggende ziekte en risicovolle blootstelling [48].

 

Op 8 mei 2020 analyseerde het ECDC casus-gebaseerde surveillancegegevens van in totaal 124.796 gemelde gevallen met bekende status als gezondheidswerker uit 15 landen in de EU / EAA en het VK. Het totale percentage HCW onder COVID-19-gevallen was 23% (n = 43774/188.693), m.et een landelijke mediaan van 14% (bereik 1-59%). Een lager deel (9%) van HCW met COVID-19 was in het ziekenhuis opgenomen in vergelijking met gevallen onder niet-HCW (17%). Een kleiner deel (1%) van HCW met COVID-19 vertoonde een ernstige ziekte (IC-opname of ademhalingsondersteuning vereist) dan niet-HCW (5%) (rapport niet gepubliceerd).

 

Van de gevallen die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis werden opgenomen, werd HCW in een lagere mate (23%) opgenomen op de IC of vereiste ademhalingsondersteuning dan niet-HCW (41%). De reden voor dit verschil lijkt gedeeltelijk verband te houden met een lagere mediane leeftijd (47 jaar onder gezondheidswerkers versus 52 jaar onder niet-gezondheidswerkers) en een hoger percentage vrouwen onder gezondheidswerkers (77% onder gezondheidswerkers vs. niet-gezondheidswerkers). Maar zelfs in een naar geslacht en leeftijd gecorrigeerde analyse hadden ziekenhuismedewerkers minder vaak IC-opname nodig en hadden ze een lager sterftecijfer dan niet-gezondheidswerkers. Verdere analyse is nodig om deze verschillen te onderzoeken die verband zouden kunnen houden met het ‘gezonde arbeiderseffect’ [49]. Detectie van COVID-19 binnen HCW is afhankelijk van de beschikbaarheid van testen en prioriteitstelling van het testen van gezondheidswerkers. Een factor die de waargenomen resultaten gedeeltelijk kan verklaren, is dat HCW eerder in het ziekenhuis wordt opgenomen en / of mildere tekenen en symptomen van de ziekte heeft dan niet-HCW.

Referenties

 

1. Folkhälsomyndigheten (FMH). Veckorapport om covid-19, vecka 15. [Internet]. Stockholm: Folkhälsomyndigheten; 2020 [cited 21 April 2020]. 17 April, 2020.:[Available from: https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistik-ao/sjukdomsstatistik/covid-19-veckorapporter/senaste-covidrapporten/.

 

2. Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). Informe sobre la situación de COVID-19 en España. Informe COVID-19 nº 16 de abril de 2020. [Internet]. Madrid: ISCIII; 2020 [cited 21 April 2020]. Available from: https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/VigilanciaSaludPublicaRENAVE/EnfermedadesTransmis ibles/Documents/INFORMES/Informes%20COVID19/Informe%20n%C2%BA%2023.%20Situaci%C3%B3n%20de%20COVID19%20en%20Espa%C3%B1a%20a%2016%20de%20abril%20de%202020.pdf.

 

3. Bundesamt für Gesundheit BAG. Situationsbericht zur epidemiologischen Lage in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein (20.04.2020). [Internet]. 2020 [cited 21 April 2020]. Available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#- 1222424946.

 

4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Epidemiologische situatie COVID-19 in Nederland 20 april 2020. [Internet]. Bilthoven: RIVM; 2020 [cited 21 April 2020]. Available from: https://www.rivm.nl/documenten/epidemiologische-situatie-covid-19-in-nederland-20-april-2020.

 

5. Istituto Superiore di Sanità (ISS). Integrated surveillance of COVID-19 in Italy: (Ordinanza n. 640 del 27/02/2020). [Internet]. Rome: ISS; 2020 [cited 21 April 2020]. Available from: https://www.epicentro.iss.it/en/coronavirus/bollettino/Infografica_17aprile%20ENG.pdf.

 

6. Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE). COVID-19 infecties op de IC’s (21.04.2020). [Internet]. Amsterdam: NICE Foundation; 2020 [cited 21 April 2020]. Available from: https://www.stichting-nice.nl/.

 

7. Bloddonorerne i Danmark. Coronavirus: Som bloddonor hjælper du nu med at afdække det danske mørketal. [Internet]. 2020 [cited 20 April 2020]. Available from: https://bloddonor.dk/coronavirus/.

 

8. Barrasa H, Rello J, Tejada S, Martín A, Balziskueta G, Vinuesa C, et al. SARS-Cov-2 in Spanish Intensive Care: Early Experience with 15-day Survival In Vitoria. Anaesthesia Critical Care & Pain Medicine. 2020.

 

9. Simonnet A, Chetboun M, Poissy J, Raverdy V, Noulette J, Duhamel A, et al. High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation. Obesity (Silver Spring). 2020;28(7):1195-9.

 

10. (CDC) USCfDCaP. Evidence used to update the list of underlying medical conditions that increase a person’s risk of severe illness from COVID-19 [Internet]. Atlanta: CDC; 2020 [cited 13 November 2020]. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/evidence-table.html.

 

11. Rajapakse N, Dixit D. Human and novel coronavirus infections in children: a review. Paediatr Int Child Health. 2020:1-20.

 

12. Götzinger F, Santiago-García B, Noguera-Julián A, Lanaspa M, Lancella L, Calò Carducci FI, et al. COVID-19 in children and adolescents in Europe: a multinational, multicentre cohort study. The Lancet Child & adolescent health. 2020.

 

13. Kanthimathinathan HK, Dhesi A, Hartshorn S, Ali SH, Kirk J, Nagakumar P, et al. COVID-19: A UK Children’s Hospital Experience. Hospital Pediatrics. 2020:hpeds.2020-000208.

 

14. Oualha M, Bendavid M, Berteloot L, Corsia A, Lesage F, Vedrenne M, et al. Severe and fatal forms of COVID-19 in children. Archives de Pédiatrie. 2020;27(5):235-8.

 

15. Shekerdemian LS, Mahmood NR, Wolfe KK, Riggs BJ, Ross CE, McKiernan CA, et al. Characteristics and Outcomes of Children with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units. JAMA pediatrics. 2020.

 

16. Armann JP, Diffloth N, Simon A, Doenhardt M, Hufnagel M, Trotter A, et al. Hospital Admission in Children and Adolescents With COVID-19. Dtsch Arztebl Int. 2020;117(21):373-4.

 

17. Castro-Rodriguez JA, Forno E. Asthma and COVID-19 in children: A systematic review and call for data. Pediatric pulmonology. 2020;55(9):2412-8.

 

18. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – eleventh update, 10 August 2020. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/covid-19- rapid-risk-assessment-20200810.pdf.

 

19. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance on community engagement for public health events caused by communicable disease threats in the EU/EEA [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/guidance-community-engagement-public-health-events-caused-communicable-disease.

 

20. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidelines for the implementation of non-pharmaceutical interventions against COVID-19, 24 September 2020. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions.

 

21. Comas-Herrera A, Zalakaín J, Lemmon E, Henderson D, Litwin C, Hsu AT, et al. Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence [Internet]. London: International Long-term Care Policy Network (ILPN) and Care Policy and Evaluation Centre (CPEC) at the London School of Economics and Political Science (LSE); 2020 [updated 14 October 2020; cited 15 October 2020]. Available from: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid19-outbreaks-in-care-homes-early-international-evidence/.

 

22. Team EPHE, Danis K, Fonteneau L, Georges S, Daniau C, Bernard-Stoecklin S, et al. High impact of COVID-19 in long-term care facilities, suggestion for monitoring in the EU/EEA, May 2020. Euro Surveill. 2020;25(22).

 

23. Patel MC, Chaisson LH, Borgetti S, Burdsall D, Chugh RK, Hoff CR, et al. Asymptomatic SARSCoV-2 Infection and COVID-19 Mortality During an Outbreak Investigation in a Skilled Nursing Facility. Clinical Infectious Diseases. 2020.

 

24. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings – Fifth update. 6 October 2020 [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publicationsdata/infection-prevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings.

 

25. Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu AT, Fernandez-Plotka J-L. Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence. [Internet]. London: International Long-term Care Policy Network (ILPN) and Care Policy and Evaluation Centre (CPEC) at the London School of Economics and Political Science (LSE); 2020 [updated 26 June 2020]. Available from: https://ltccovid.org/2020/04/12/mortality-associated-with-covid-19-outbreaks-in-carehomes-early-international-evidence/.

 

26. Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, et al. Prevalence of healthcareassociated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. Eurosurveillance. 2018;23(46):1800516.

 

27. Terebuh PD, Egwiekhor AJ, Gullett HL, Fakolade AO, Miracle JE, Ganesh PT, et al. Characterization of community-wide transmission of SARS-CoV-2 in congregate living settings and local public health-coordinated response during the initial phase of the COVID-19 pandemic. Influenza and other respiratory viruses.n/a(n/a).

 

28. Suetens C, Latour K, Kärki T, Ricchizzi E, Kinross P, Moro ML, et al. Prevalence of healthcareassociated infections, estimated incidence and composite antimicrobial resistance index in acute care hospitals and long-term care facilities: results from two European point prevalence surveys, 2016 to 2017. Euro Surveill. 2018;23(46):1800516.

 

29. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Surveillance of COVID-19 at long-term care facilities in the EU/EEA, 19 May 2020 [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/surveillance-COVID-19-long-term-carefacilities-EU-EEA.

 

30. Medecins Sans Frontieres (MSF). Why protecting and supporting staff in care homes during COVID-19 is so vital [Internet]. Geneva: MSF; 2020 [updated 24 April 2020; cited 8 September 2020]. Available from: https://www.msf.org/why-protecting-staff-care-homes-during-covid-19-so-vital.

 

31. Lorenz-Dant K. International examples of measures to support unpaid carers during the COVID-19 pandemic [Internet]. London: International Long-Term Care Policy Network; 2020 [cited 8 September 2020]. Available from: https://ltccovid.org/wp-content/uploads/2020/05/Internationalmeasures-to-support-unpaid-carers-in-manage-the-COVID19-situation-20.05.20-complete-3.pdf.

 

32. Spasova S, Baeten R, Coster S, Ghailani D, Peña-Casas R, Vanhercke B. Challenges in longterm care in Europe - A study of national policies 2018 [Internet]. Brussels: European Comission; 2020 [cited 08 September 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8128&furtherPubs=yes.

 

33. European Commission Directorate General for Employment, Social Affairs and Inclusion. Publications catalogue & documents database. ESPN Thematic repot on challenges in long term care (country reports) [Internet]. Brussels: European Comission; 2020 [cited 09 September 2020]. Available from: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?pager.offset=0&advSearchKey=espnltc_2018&mode=advance dSubmit&catId=22&policyArea=0&policyAreaSub=0&country=0&year=0.

 

34. World Health Organization (WHO). Preventing and managing COVID-19 across long-term care services: Policy brief, 24 July 2020 [Internet]. Geneva: WHO; 2020 [cited 08 September 2020]. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Policy_Brief-Longterm_Care-2020.1.

 

35. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Infection prevention and control and preparedness for COVID-19 in healthcare settings - fourth update [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infectionprevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings.

 

36. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). COVID-19 testing strategies and objectives. 15 September 2020. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-testing-strategies-and-objectives#nolink.

 

37. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance for discharge and ending isolation of people with COVID-19, 16 October 2020. [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidance-discharge-and-endingisolation-people-covid-19.

 

38. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Guidance on the provision of support for medically and socially vulnerable populations in EU/EEA countries and the United Kingdom during the COVID-19 pandemic, 3 July 2020 [Internet]. Stockholm: ECDC; 2020. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Medically-and-sociallyvulnerable-populations-COVID-19.pdf.

 

39. Nguyen LH, Drew DA, Joshi AD, Guo C-G, Ma W, Mehta RS, et al. Risk of COVID-19 among frontline healthcare workers and the general community: a prospective cohort study. medRxiv. 2020:2020.04.29.20084111.

 

40. Dong XC, Li JM, Bai JY, Liu ZQ, Zhou PH, Gao L, et al. The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. Zhonghua liu xing bing xue za zhi = Zhonghua liuxingbingxue zazhi. 2020;41(2):145-51.

 

41. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. 2020.

 

42. Chou R, Dana T, Buckley DI, Selph S, Fu R, Totten AM. Epidemiology of and Risk Factors for Coronavirus Infection in Health Care Workers. Annals of internal medicine. 2020.

 

43. Ran L, Chen X, Wang Y, Wu W, Zhang L, Tan X. Risk Factors of Healthcare Workers with Corona Virus Disease 2019: A Retrospective Cohort Study in a Designated Hospital of Wuhan in China. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2020.

 

44. Euronews. 'At least 90,000 healthcare workers infected by COVID-19', says nursing group: Euronews; 2020 [9 June 2020]. Available from: https://www.euronews.com/2020/05/06/at-least-90- 000-healthcare-workers-infected-by-covid-19-says-nursing-group.

 

45. Jewett C, Bailey M, Renwick D. Exclusive: Nearly 600 — And Counting — US Health Workers Have Died Of COVID-19 [Internet]. Kaiser Health News; 2020 [cited 9 June 2020]. Available from: https://khn.org/news/exclusive-investigation-nearly-600-and-counting-us-health-workers-havedied-of-covid-19/.

 

46. Health Protection Surveillance Centre (HPSE). Epidemiology of COVID-19 in Ireland: Report prepared by HPSC on 07/06/2020 for National Public Health Emergency Team [Internet]. Dublin: HPSE; 2020 [cited 08 June 2020]. Available from: https://www.hpsc.ie/az/respiratory/coronavirus/novelcoronavirus/casesinireland/epidemiologyofcovid19inireland/COVID19%20Daily%20epidemiology%20report%20(NPHET)%2007062020%20v1%20website.pdf.

 

47. Santé Publique France. COVID-19 : point épidémiologique du 4 juin 2020 [Internet]. Paris: Santé Publique France,; 2020 [cited 08 June 2020]. Available from: https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-et-infectionsrespiratoires/infection-a-coronavirus/documents/bulletin-national/covid-19-point-epidemiologiquedu-4-juin-2020.

 

48. Maltezou HC, Dedoukou X, Tseroni M, Tsonou E, Raftopoulos V, Papadima K, et al. SARSCoV-2 infection in healthcare personnel with high-risk occupational exposure: evaluation of sevenday exclusion from work policy. Clinical Infectious Diseases. 2020.

 

49. Monson RR. Observations on the healthy worker effect. Journal of occupational medicine : official publication of the Industrial Medical Association. 1986;28(6):425-33.