Drop Down Menu

Pagina updated: 20-11-2013

op deze pagina:


 

 

Berichten

Augustus 2013

Heated allergens may help induce food allergy tolerance in children
Onderzoekers uit Adelaide, Australia hebben een review van de huidige literatuur gepubliceerd over het gebruik van verhitte voedselallergenen als een potentieel draagmiddel voor orale immunotherapie voor kinderen met koemelk en (kippen)ei-allergie.

Klik hier voor het artikel / Click here for the article

Samenvatting
VoedselallergieŽn zijn een van de eerste uitingen van allergische aandoeningen en er is aangetoond dat er een aanzienlijke invloed bestaat op de algemene gezondheidsperceptie, ouderlijke emotionele last en familie-activiteiten.
Er wordt geschat dat er in de westerse wereld, bijna een op de tien kinderen een IgE-gemedieerde allergie heeft. Koemelk en (kippen)ei-allergie zijn veel voorkomende allergieŽn bij kinderen. Tot voor kort werden kinderen met deze voedselallergie geadviseerd om alle, via de voeding, blootstelling aan het allergeen waarvoor ze gevoelig zijn te vermijden. De gedachte hierachter is dat de consumptie van het allergeen hun allergie zou verergeren.
Uit recente publicaties blijkt echter dat tot 70% van kinderen met (kippen)ei allergie, een cake of muffin met daarin ei (dat dan dus ook verhit is) tolereren zonder duidelijke reactie. Evenzo, tot 75% van de kinderen kan gebakken producten met koemelk verdragen. Deze kinderen vertonen IgE en IgG4 profielen die wijzen op tolerantie ontwikkeling.
Dit artikel zal de huidige literatuur over het gebruik van verwarmde voedselallergenen als immunotherapie voor kinderen met koemelk en ei-allergie beoordelen.

Abstract
Food allergies are one of the first manifestations of allergic disease and have been shown to significantly impact on general health perception, parental emotional distress and family activities. It is estimated that in the Western world, almost one in ten children have an IgE-mediated allergy. Cowís milk and egg allergy are common childhood allergies. Until recently, children with food allergy were advised to avoid all dietary exposure to the allergen to which they were sensitive, in the thought that consumption would exacerbate their allergy. However, recent publications indicate that up to 70% of children with egg allergy can tolerate egg baked in a cake or muffin without apparent reaction. Likewise, up to 75% of children can tolerate baked goods containing cowís milk, and these children demonstrate IgE and IgG4 profiles indicative of tolerance development. This article will review the current literature regarding the use of heated food allergens as immunotherapy for children with cowís milk and egg allergy.

Klik hier voor het artikel / Click here for the article

=============================================================================

PERSBERICHT
Dordrecht, 21 juni 2012
Weinig kennis van aandoening anafylaxie. Met name kinderen en jongeren risicogroep voor
levensbedreigende ernstige allergische reactie. In Nederland heeft ca. 1,2 miljoen mensen last van een allergische aandoening. Dit aantal blijft toenemen, met name bij kinderen (bron: RIVM). Soms ontaardt een allergie voor bijvoorbeeld voedsel en insectengif in anafylaxie; een plotseling optredende ernstige allergische reactie van het lichaam. Hoewel anafylaxie levensbedreigend kan zijn, weten slechts weinig mensen wat anafylaxie is, wat de veroorzakers en de symptomen zijn en hoe het  behandeld moet worden, aldus het Nederlands Anafylaxis Netwerk (NAN).

Door de toename van het aantal mensen met allergische aandoeningen is ook de kans op anafylaxie de afgelopen jaren gegroeid. Het merendeel van de anafylaxie-gevallen betreft jongeren en kinderen.* Een anafylactische reactie kan fatale gevolgen hebben. Het aantal gevallen van anafylaxie kan afnemen als men voldoende kennis heeft, goed is voorbereid en adequaat handelt. Speerpunten waar het NAN, opgericht door Frans en Tineke Timmermans, zich al sinds 2002 voor inzet.

Gebrek aan kennis in onderwijs, kinderopvang, horeca- en levensmiddelenbranche ďAls kennis- en informatiecentrum streven wij er naar hťt expertisecentrum te zijn voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxieĒ, aldus Frans Timmermans. Het NAN heeft samen met allergologen het doel om onwetendheid rondom anafylaxie weg te nemen. ďNiet alleen mensen met kans op anafylaxie, maar ook vrienden en familie en personeel in het onderwijs, in de kinderopvang, in de horeca- en levensmiddelenbranche moeten voldoende kennis hebben van anafylaxie en bewust zijn van de risicoís. Naar mijn mening is hier nog een grote slag te slaan!Ē In Engeland zijn ze daar al veel verder in. Op onder andere scholen en kinderdagverblijven en in restaurants worden  voorzorgsmaatregelen getroffen zodat men goed voorbereid is.

Meest voorkomende symptomen:
Anafylaxie kan al veroorzaakt worden door ťťn wespen- of bijensteek. Naast insectengif en voedsel wordt anafylaxie ook veroorzaakt door een allergie voor medicijnen, latex en inspanning na het in contact komen met een stof waar men allergisch voor is. De meest voorkomende symptomen van anafylaxie zijn: uitslag op de huid, zwellingen, blozen, kortademigheid, braken en flauwvallen.
Het Nederlands Anafylaxis Netwerk is er voor iedereen die steun nodig heeft in de omgang met anafylaxis (anafylaxie of anafylactische shock) ten gevolge van voedsel, insectensteken, latex, medicijnen of anderszins.
Informeer en instrueer omgeving
Anafylaxie dient in een noodsituatie direct behandeld te worden met adrenaline. Dit kan toegediend worden met behulp van een zogeheten adrenaline auto-injector. Met deze automatische injectiespuit kan men zelf een dosis adrenaline (laten) inspuiten. Het advies voor mensen met een allergie en kans op anafylaxie luidt: vermijd de stoffen waar je allergisch voor bent, draag altijd ťťn of bij voorkeur twee adrenaline autoinjectors bij je en check regelmatig de houdbaarheid. En heel belangrijk: informeer en
instrueer je omgeving, zodat ook zij weten wat ze moeten doen bij anafylaxie in een noodsituatie.
Op de website van het NAN, www.anafylaxis.nl , wordt meer informatie gegeven over anafylaxie. Het NAN geeft op verzoek advies en begeleiding aan patiŽnten, scholen, kinderopvang en dergelijke. Uiteraard kan men ook bij een (huis)arts terecht voor advies.

Websites van het Nederlands Anafylaxis Netwerk:
www.anafylaxis.nl
www.schoolenallergie.nl
www.restaurantenallergie.nl
www.puberenallergie.nl
Het Kennis, Informatie en Training centrum het Nederlands Anafylaxis Netwerk maakt
deel uit van het wereldwijde netwerk Food Allergy & Anaphylaxis Alliance en is lid
van het Patient Organisation Committee binnen de European Academy for Allergy and
Clinical Immunology, de wetenschappelijke organisatie voor professionals.
* Bron: H. de Groot, L.N. van Veen, Allergie Actueel, 11-1- maart

PERSBERICHT uitgegaan 23 juni 2012 (hier kunt u het bericht uitprinten en doorgeven)

============================================================================

RISICO FACTOREN in de EERSTE LEVENSJAREN en ALLERGISCH RHINITIS:
Vergelijk tussen Europese en US gegevens

Allison Clare Ramsey, MD, Peter M.G. Deane, MD
JACI Received 8 July 2011; accepted 11 July 2011. published online 12 August 2011.

Bij Allergische rhinitis is aangetoond dat bij 3% tot 19% van de deelnemers aan verschillende epidemiologische onderzoeken met verschillende populaties klachten hebben. Tachtig procent van de mensen met allergische rhinitis ervaren klachten wanneer de leeftijd van 20 jaar bereikt wordt, en 40% heeft klachten wanneer de leeftijd van 6 jaar bereikt wordt. Allergische rhinitis is een aanzienlijke last voor zowel volwassen en pediatrische patiŽnten, niet alleen vanwege de hinderlijke lichamelijke klachten maar ook vanwege de emotionele en sociale effecten. Het is ook nauw verbonden met de ontwikkeling van astma. Onderzoek naar factoren in de vroege kindertijd die de ontwikkeling van allergische rhinitis beÔnvloed, roept de mogelijkheid op van het veranderen van de natuurlijke historie en het vermindering van de negatieve effecten.

Matheson et al presenteren gegevens uit de Europese Gemeenschap Respiratory Health Study II (ECRHS II) met betrekking tot het verband tussen de incidentie van rhinitis en jeugd.
De meest opvallende bevindingen van deze studie was dat een aantal blootstelling tijdens de jeugd lijken te beschermen tegen rhinitis:
De incidentie van rhinitis nam af met toename van het aantal broers en zussen, slaapkamer delen met oudere kinderen vůůr 5 jaar, blootstelling aan huisdieren vůůr 5 jaar, en opvoeding op een boerderij, ongeacht van atopiestatus.
Risicofactoren voor rhinitis zijn roken door de moeder tijdens de zwangerschap en de kindertijd en, zoals men zou verwachten, een ouderlijke voorgeschiedenis van allergische aandoeningen.
Gericht op atopische proefpersonen alleen met betrekking tot de incidentie in de kindertijd, adolescentie en volwassen leven, hebben de auteurs gevonden dat het hebben van broers of zussen geassocieerd was met een verminderde incidentie van rhinitis. Huisdieren in de eerste 5 jaar van hun leven geeft een daling van de incidentie van rhinitis in de adolescentie, maar niet tijdens volwassenheid. Opvoeding op een boerderij werd ook geassocieerd met een verminderde incidentie van rhinitis in de adolescentie. De auteurs creŽerde een gecombineerd vroegleven variabele, die broers en zussen, huisdieren, en boerderij opvoeding, en vond dat elke factor een additief beschermend effect heeft gehad.
Roken van de moeder tijdens de zwangerschap en de kindertijd was weer een risicofactor voor het ontwikkelen van rhinitis bij atopische personen en bleef dat in alle stadia van het leven.

Vergelijking van deze ECRHS II-gegevens met de VS gegevens over vroege blootstelling en rhinitis toont opvallende parallellen, maar ook enkele afwijkingen. De grote omvang van de ECRHS II cohort, die een groot aantal landen, etnische achtergronden en sociaal-economische niveaus overspant, is een grote kracht van deze studie. Dergelijke grote studies over rhinitis bestaan niet in de VS, dit moet in aanmerking genomen worden bij het vergelijken van de gegevens.
In de VS, wat betreft het aantal broers en zussen, een studie van Afro-Amerikaanse en de Dominicaanse kinderen die leven in een laag inkomen buurten in New York City vond geen verband tussen geboortecohort en allergische rhinitis prevalentie vanaf de geboorte tot leeftijd van 3 jaar.
De auteurs van deze studie postuleerde dat er misschien nog andere milieu- of sociale factoren een geboortecohort effect maskeren. Ze hebben ook verondersteld dat door de follow-up tot de leeftijd van 3 jaar er niet genoeg tijd zou zijn geweest om een geboortecohort effect te manifesteren. Een follow-up studie tussen geboorte cohort het verband, atopie, en luchtwegklachten is onderzocht in 4 - jaar oude kinderen uit de binnenstad van New York City en er werd geen significante afname van de prevalentie van rhinitis bij kinderen gevonden, waarvan vastgesteld is, door middel van serologie, dat ze atopisch zijn met of zonder broers of zussen. Natuurlijk zijn er verschillen tussen deze twee studies en de studie door Matheson et al: de cohorten zijn veel kleiner, en de gegevens onderzoeken prevalentie en niet incidentie. Ondanks deze verschillen, roept het contrast in de resultaten vragen op over welke factoren binnen Amerikaanse populaties uit de binnenstad kunnen verschillen in vergelijking met de Europese bevolking.

Deze vragen verdienen meer onderzoek.
VS-gegevens met betrekking tot huisdier blootstelling en allergische rhinitis zijn beperkt, en daarom zijn harde conclusies uit data vergelijking moeilijk te trekken. Een studie van de epidemiologie van de door de arts gediagnosticeerde allergische rhinitis in de kinderjaren van Respiratory Study van de Tucson Children's, een studie populatie van 747 kinderen, concludeerde dat de aanwezigheid van honden werd geassocieerd met allergische rhinitis op de leeftijd van 6 jaar. De aanwezigheid van honden is nog steeds een belangrijke risicofactor voor atopische kinderen in vergelijking met niet atopische kinderen in hun multivariate analysis. Deze studie wordt ook beperkt door een veel kleiner formaat en cohort follow up dan de ECRHS studie.

De Amerikaanse Childhood Allergy Study zag er, voor een deel, op allergische sensibilisatie en de hond en kat blootstelling in het eerste jaar van het leven in een prospectieve geboorte cohort studie van 474 gezonde, voldragen baby's in Detroit, Michigan, met een gemiddelde leeftijd van 6,7 jaar. Hoewel dit onderzoek niet rechtstreeks ging over de prevalentie van allergische rhinitis, is geconstateerd dat de blootstelling aan twee of meer honden of katten in het eerste jaar van het leven daaruit voortvloeiende risico op allergische sensibilisatie kan reduceren tot meerdere allergenen in de jeugd. Een gevolg van deze bevindingen is dat dit verminderde sensibilisatierisico zou resulteren in een verminderd risico op allergische rhinitis in de populatie.
In tegenstelling tot de ECRHS II en andere Europese gegevens, zijn in de VS gegevens onderzoeken van de relatie tussen rhinitis en een boerderij opvoeding beperkt. De gemengde gegevens over blootstelling aan huisdieren suggereert dat er nog andere milieufactoren zijn die de ontwikkeling van rhinitis beÔnvloeden of dat de studie verschillen een gevolg kunnen zijn van studieontwerp en omvang.
In termen van risicofactoren voor rhinitis, de ECRHS II-gegevens over roken tijdens de zwangerschap en de kindertijd gelijk met de VS gegevens van de Cincinnati Childhood Allergens and Air Pollution Study. In deze studie van 633 kinderen bleek dat de blootstelling aan meer dan 20 sigarettenrook per dag was geassocieerd met een verhoogd risico op allergische rhinitis op de leeftijd van 1 jaar en rhinitis symptomen gedurende het eerste levensjaar. Er zijn tal van redenen om blootstelling aan roken te vermijden tijdens de zwangerschap en de kindertijd , en het voorkůmen van rhinitis moet ook daartoe worden gerekend.

De vergelijking tussen de gegevens van vroege blootstelling aan kinderen en de ontwikkeling van allergische rhinitis uit de ECRHS II studie met de Amerikaanse gegevens blijkt gebieden van overeenkomst en gebieden met afwijkingen te kennen. Het beschermende effect tegen rhinitis door een toenemend aantal broers en zussen in de ECRHS II studie is overtuigend, gezien de grote steekproefgrootte en follow-up periode. Het is het waard om te overwegen of dezelfde vaststelling zou worden bewezen in grotere Amerikaanse studies met een meer diverse patiŽntenpopulatie.
Een soortgelijke verklaring kan ook worden gemaakt over de vergelijking van de ECRHS II en de Amerikaanse huisdier blootstellingsgegevens. Nader onderzoek is hiervoor nodig, vooral in de VS, om te bepalen of de verschillen te wijten zijn aan de bevolkingsverschillen, milieuverschillen, of studieverschillen.
Dat roken een risicofactor voor rhinitis blijkt een duidelijke overeenkomst tussen de Europese en Amerikaanse data. Extra overtuigend en grotere datasets, al concordant of discordant, zou veelbelovende perspectieven openen voor een mechanistische studie. Dit, zou op zijn beurt, potentiŽle nieuwe doelstellingen verstrekken voor het wijzigen van de natuurlijke geschiedenis van allergische rhinitis, waarbij de hoop op het verlagen van de aanzienlijke last blijft.

Klik hier voor het Engelstalige abstract uit JACI

Oktober 2011

PRAKTIJKEN in het VOORSCHRIJVEN van ADRENALINE AUTO-INJECTOREN
Mark J. Johnson, Keith D. Foote, Helen E. Moyses & Graham Roberts

Correspondence: Dr. Mark J. Johnson, Southampton Centre for Biomedical Research, MP 113, Southampton University Hospital NHS Trust, Tremona Road, Southampton SO16 6YD, UK.
Tel.: +442380795330 Fax: +442380794945 E-mail: m.johnson@soton.ac.uk
Accepted for publication 6 September 2011 DOI:10.1111/j.1399-3038.2011.01221.x

Achtergrond: Anekdotische, het voorschrijven van adrenaline auto-injectors lijkt zeer variabel te zijn. Ons doel was om de praktijk op dit gebied te onderzoeken en naar de verschillen te kijken tussen de pediatrische allergologen en algemene kinderartsen; en factoren die van invloed kunnen zijn op het voorschrijven en de uitvoering van de huidige richtlijnen.
Methoden: We ontwikkelden een online enquÍte met 10 pediatrische allergie gevallen en stuurden per e-mail een link naar de kinderartsen. De respondenten werd gevraagd om, in ieder geval, hun beslissing over de behandeling; de factoren die van invloed hun beslissingen zijn, en welke richtlijnen ze hadden gelezen te identificeren.
Resultaten: Reacties werden verzameld van 54 kinderallergologen en 27 algemeen kinderartsen. Bijna alle respondenten hadden op zijn minst ťťn richtlijn gelezen. De besluiten om voor te schrijven waren zeer inconsistent, en belangrijke beÔnvloedende factoren waren: pinda's of boom notenallergie, reacties op sporen van allergeen, veraf gelegen medische hulp en ouderlijke angst.
Conclusies: Deze studie toont aan dat de meeste kinderartsen hebben in ieder geval gelezen een anafylaxie richtlijn. Echter, het lezen van de richtsnoeren niet lijken te hebben invloed op de dagelijkse praktijk. Dit suggereert dat er behoefte is aan betere uitvoering van anafylaxie richtlijnen onder kinderartsen.

Dit onderzoek
toont aan dat de meeste Britse algemene kinderartsen en pediatrische allergoloog ten minste ťťn van de anafylaxie richtlijnen hebben gelezen. Ondanks dit, was er nog een aanzienlijke variatie in de praktijk van het voorschrijven zelfs voor absolute indicaties voor een auto-injector.
Zelfs in gevallen van
cutane allergische reacties in de afwezigheid van concomiterende medische problemen, zoals astma, was er een neiging tot een vrij gelijkmatige verdeling van de respondenten tussen het voorschrijven, niet voorschrijven en het aanbieden van een keuze. Dit ondanks dat de richtlijnen aangeeft dat in die gevallen, waar er vorige huidreacties voor pinda's of noten zijn geweest, een auto-injector moet worden voorgeschreven voor een mogelijk levensreddende behandeling.
Omgekeerd
, vergelijkbaar met gevallen van cutane reacties gecompliceerd door co-existentie astma  of virale geassocieerd piepende ademhaling, was er,in termen van het voorschrijven van beslissingen, een neiging tot een consensus onder de respondenten.
Maar ook
binnen deze gevallen zijn er was nog steeds geen volledige consensus.

Het originele artikel komt in Pediatric Allergy and Immunology van november
 

oktober 2011

DICHTERBIJ een OPLOSSING voor PINDA-ALLERGIE?

Muismodel onderzoek toont aan dat antigen gebonden leukocyten een Th2 tolerantie effect induceren. Lees hierover in de volgende links:

Abstract in het Journal of Immunology (Engelse taal)
Nieuwsbericht in EurekaAlert (Engelse taal) - en
Nieuwsbericht in Scientias.nl

Oktober 2011

GRIEPVACCINATIE
De tijd is weer aangebroken voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Een vraag die altijd gesteld wordt is: Is deze vaccinatie ook veilig voor mensen met een kippeneiallergie? Het RIVM antwoord:
Als u allergisch bent voor kippenei-eiwit dan kunt u een allergische reactie krijgen van de griepprik. Dit is omdat er soms een klein beetje kippenei-eiwit in de griepprik zit. Een allergische reactie herkent u aan: Benauwdheid - Soms rode vlekken op de huid - Soms hartklachten.

Een allergische reactie na de griepprik komt zeer weinig voor. Bespreek met uw huisarts of het verstandig is om de griepprik te halen. Wilt u de griepprik wel krijgen, dan blijft u na de prik wat langer bij de huisarts. Zo kunt u meteen geholpen worden mocht u een allergische reactie krijgen
ALLERGIE:

Voedselallergie
Insectenallergie
Medicijnenallergie
Inhalatieallergie
Contactallergie
Latexallergie

Adressen
Allergie-specialisten


HULPMIDDELEN
Aktieplan
Allergiepas/kaartjes

LEER MEER OVER:

ANAFYLAXIE:

Oorzaken anafylaxie
Omgang & Beheersing
Medische Noodsituatie
Adrenaline en Auto-injectoren

DIAGNOSE
Anamnese

Huid priktest
Bloedonderzoek
Provocatie

BEHANDELING
Immunotherapie
Alternatieve geneeswijzenALLERGISCHE AANDOENINGEN


Allergische Rhinitis (Hooikoorts)
Astma
Atopisch Dermatitis

DOWNLOAD
Folder Anafylaxie
Folder School en allergie
Het Anafylaxie Actieplan
De offerte voor de training
Het protocol

ARCHIEFHet NAN wordt ondersteund door:
ALK
MEDA
Phadia

© NAN 2015

CONNECT

VOLG ONS

      

Neem een abonnement
op het Tijdschrift

en ontvang E-Nieuws
gratis in uw inbox


Sitemap
Cookies beleid
Disclaimer

HOME


Wat is het NAN

Wat doet het NAN

REGISTREER VOOR :

VOEDSEL WAARSCHUWING


ABONNEMENT E-SHOCK

Contact:

078 639 0356

E-mail:
  steun@ernstigeallergie.nl

  

NAN is Co-Chair of the
 


NAN is Chair of the
Patient Organisations Committee